Uloga i značenje računovodstvene funkcije u poduzeću

Uloga i značenje računovodstvene funkcije u poduzeću

Što je poduzeće i zašto treba imati računovodstvenu funkciju? Poduzeće je samostalna društvena, tehnička i gospodarska cjelina, bavi se proizvodnjom dobara ili davanjem usluga, ovisno o potrebama tržišta, koristeći odgovarajuće izvore i resurse.

Radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva, snosi određeni poslovni rizik. Osniva se radi stjecanja određene dobiti.

A dobit, odnosno rezultati poslovanja su upravo jedan od razloga zašto je računovodstvo, odnosno njegova funkcija izrazito bitan dio svakog poduzeća.

 

ŠTO SU I KOJE SU POSLOVNE FUNKCIJE PODUZEĆA?

Funkcije u poslovnoj organizaciji predstavljaju sredstvo kojim se ostvaruju zadaci unutar organizacije, i to oni zadaci o kojima ovisi cjelokupni rezultat organizacije. Pravilnim provođenjem poslovnih funkcija se ostvaruje i planirana svrha poslovanja cijele organizacije.

Svako poduzeće ima jednake poslovne funkcije, a organizacija obavljanja tih funkcija ne mora biti jednaka. Ponekad jedna jedinica može obavljati sve poslovne funkcije. Vrlo je bitan faktor, za uspješnost poduzeća, usklađenost i međusobna komunikacija između poslovnih funkcija poduzeća.

Poslovne funkcije poduzeća su:

 • Funkcija istraživanja i razvoja: podrazumijeva razvoj poduzeća u ekonomskom smjeru, organizacijskom, tehnološkom itd. Njezin je zadatak osmisliti i nabaviti potrebne resurse i snage kojima će se ostvariti poslovni plan. Funkcija istraživanja omogućuje poduzeću da bude u toku sa aktualnim željama i potrebama tržišta.
 • Funkcija nabave: strateška funkcija koja svoje odluke temelji na stvaranju zarade i sniženju ukupnih troškova u opskrbi. Da bi nabava poslovala pozitivno, bitno je temeljito istražiti i poznavati tržišne okolnosti, te prepoznati najpouzdanije dobavljače sredstava. Kvalitetnim radom nabave, i ponuda će biti aktualnija i kupcima zanimljivija, samim time i poslovanje bolje.
  Funkcija nabave mora biti točna što se tiče vremenskih rokova, kako bi i ostale funkcije mogle svoj dio obaviti pravovremeno.
 • Funkcija proizvodnje: planiranje zahtijeva veći broj ljudi različitog zanimanja, sklonosti i poimanja istih stvari. U procesu proizvodnje susreću se tri elementa (ljudski, materijalni, informatički) i vrlo je bitno uskladiti svaki od njih.
 • Funkcija prodaje: omogućuje da se proizvedena dobra realiziraju, odnosno pretvore u novac.
 • Funkcija računovodstva i financija: jedna zavisi o drugoj, računovodstvo daje točne informacije što se tiče poslovanja, a financije raspoređuju sredstva za daljnje poslovanje.

KOJE SU MEĐUSOBNE VEZE POSLOVNIH FUNKCIJA?

Pojedine funkcije se bave organiziranjem onih poslova za koje su odgovorne, a same se funkcije organiziraju ovisno o mnogim čimbenicima organizacije, kao što je primjerice oblik i vrsta strukture organizacije u kojoj se odvijaju pojedine funkcije.

Različiti stručnjaci različite funkcije smatraju ključnima u poslovanju neke organizacije (ovisno o tipu, vrsti organizacije i sl.). No iako nijedna funkcija nije ‘važnija’ od drugih u smislu da isključivo o njoj ovisi uspjeh poduzeća, te da se ostale funkcije stoga smiju zanemariti, one ipak u nekoj mjeri značajnije određuju i time utječu na organizaciju drugih funkcija.

Iako su sve poslovne funkcije podjednako važne i moraju biti međusobno usklađene, ipak s obzirom na vrstu poduzeća, u nekim slučajevima veće značenje ima nabava, u drugim prodaja, u trećima npr. razvojna funkcija. I to je jedan od razloga zbog kojeg će se iste poslovne funkcije posve različito organizirati.

Funkcija istraživanja i razvoja je najčešće u uskoj suradnji sa proizvodnom i prodajnom funkcijom, odnosno funkcijom marketinga. Stoga je od presudne važnosti da ona bude organizirana tako da bude u mogućnosti redovno pratiti promjene i kretanja u okolini poduzeća, te da joj se omogući brza i pravodobna implementacija novih metoda i saznanja u poslovanje organizacije. Obzirom da se istraživanja odnose kako na proizvod tako i na tehnološki proces proizvodnje, ona se mogu organizirati kao ukupan razvoj ili se pak mogu organizirati kao istraživanje proizvoda i istraživanje razvoja poduzeća

 

KOJA JE ULOGA RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE U PODUZEĆU?

Računovodstvena funkcija je jedna osnovnih poslovno-procesnih funkcija u svakom poduzeću.

U Hrvatskoj poduzeća trebaju poštovati Zakon o računovodstvu koji obvezuje na primjenu određenih računovodstvenih standarda prilikom kreiranja računovodstvenih izvještaja.

Zakon isto tako uređuje i klasifikaciju poduzetnika na male, srednje i velike.

Obveznici primjene Zakona su poduzetnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koji su osnovani i djeluju prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima. (RRIF Skupina autora, 2010.)

Poseban naglasak i bitnost ove poslovne funkcije je izražen kroz evidentiranje informacija o imovini, kapitalu, obvezama i rezultatima poslovanja.

Dakle, računovodstveno poslovna funkcija u poduzeće može uključivati evidenciju imovine, evidenciju promjena na imovini, evidenciju poslovnih rezultata, pripremu i obradu podataka za izradu računovodstvenih izvještaja, izvještaje o cjelokupnom poslovanju, bilancu, izvještaj dobiti i gubitaka, inventuru…( D. Čičin-Šain)

Uprava svakog društva, odnosno menadžment trebaju imati pristup točnim i kvalitetnim računovodstvenim informacijama, a zbog naravi posla, potrebe donošenja poslovnih odlukama nadzorom  i odgovornosti za ostvarivanje kvalitetnih poslovnih rezultata.

Pored Uprave ili menadžmenta, vlasnici uloženog kapitala isto tako mogu tražiti precizne i kvalitetne računovodstvene informacije o stanju društva, a zbog odlučivanja o novim ulaganjima, procjene prinosa na uložna sredstva, sprečavanju gubljenja vrijednosti i sl.

Možemo zaključiti kako je računovodstvena funkcija u poduzeću jedna od najbitnijih. Razlog je što Uprava i menadžment bilo kojeg poduzeća ne mogu donositi odluke bez kvalitetnih računovodstvenih informacija. Do njih mogu doći nakon što računovodstvo kroz primjenjivanje računovodstvenih načela dostavi sve potrebne informacije.

Dodatno, rezultati istraživanja su pokazali kako je računovodstvo od iznimne važnosti za učinkovito upravljanje i ostvarivanje ciljeva poduzeća.( dr.sc. Mirjana Hladika, 2016)

 

KOJA JE POVEZANOST RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE S OSTALIM POSLOVNIM FUNKCIJAMA?

 

Povezanost s nabavnom funkcijom

Zadaci nabavne funkcije pokazuju potrebu za nizom podataka i informacija među kojima računovodstvene zauzimaju istaknuto mjesto. Mogu se svesti na one:

 • s područja knjigovodstva što uključuje obveze prema dobavljačima, obveze po izdanim čekovima i mjenicama i obračunane i naplaćene zatezne kamate
 • S područja računovodstvenog planiranja: podaci o budućim kretanjima i stanjima te planske kalkulacije nabavnih cijena materijala i sl.
 • S područja računovodstvenog nadzora: provjere pravilnosti knjigovodstvenih podataka i obračuna
 • S područja računovodstvene analize: usporedbe svih planiranih i knjigovodstvenih podataka, te izračunavanje eventualnih odstupanja i mjera koje treba poduzeti.

Bez računovodstvenih podataka nabavna funkcija ne bi mogla uspješno obavljati svoje        zadatke.

 

Povezanost s razvojnom funkcijom obuhvaća:

 • S područja knjigovodstva: vrijednost uloženih sredstava u svaku investiciju u toku, visinu sredstava, obveze prema dobavljačima za osnovna sredstva i obračun troškova razvojne funkcije
 • S područja računovodstvenog planiranja: sve podatke o budućim kretanjima i stanjima pojedinih sredstava i izvora sredstava te troškova, prihoda i dobiti koji služe za donošenje odluke o novim ulaganjima u proizvode i proizvodni proces
 • S područja računovodstvenog nadzora: kontrolu utrošenih sredstava te rokovi za realizaciju poslova određenih investicija
 • S područja računovodstvene analize: uzroke i obrazloženja eventualnoga odstupanja u odnosu na učinke predviđene planom

 

Povezanost s proizvodnom funkcijom

Proizvodna funkcija je temeljna funkcija reprodukcijskog procesa. Njen je glavni zadatak proizvodnja proizvoda u određenoj količini i kakvoći, u određenom vremenu te obuhvaća informacije i podatke:

 • S područja knjigovodstva: nezavršena proizvodnja po pojedinim proizvodima, vrste, količina i vrijednost izvršenih proizvoda i usluga te stvarne kalkulacije, cijene proizvoda i usluga
 • S područja računovodstvenog planiranja: podaci o budućim stanjima i izrada planskih kalkulacija cijene proizvoda i usluga
 • S područja računovodstvenog nadzora: provjera pravilnosti knjigovodstvenih podataka
 • S područja računovodstvene analize: pronalaženje uzroka eventualnih odstupanja te predlaže mjere za njihovo otklanjanje

 

Povezanost s prodajnom funkcijom

Posredovanjem prodajne funkcije proizvodi i usluge nalaze put do krajnjeg korisnika. Posebni zadaci se sastoje od istraživanja tržišta, planiranja prodaje, obrade narudžbi, ekonomske propagande i veze s kupcima, a da bi obavila ove zadatke prodajna funkcija se koristi podacima i informacijama:

 • S područja knjigovodstva koristi se podacima o: gotovim proizvodima na zalihi, potraživanjima od kupaca po datumima dospijeća, obračunatim i naplaćenim zateznim kamatama i obračunatim troškovima prodajne funkcije
 • S područja računovodstvenog planiranja: svim podacima i računovodstvenim predračunima
 • S područja računovodstvenog nadzora: provjeri pravilnosti knjigovodstvenih podataka
 • S područja računovodstvene analize: podaci o analizi prodaje i postignutim uspjesima usporedbom planiranih i knjigovodstvenih podataka te o uzrocima eventualnih odstupanja s prijedlozima mjera za njihovo otklanjanje.

 

Povezanost s financijskom funkcijom

Financijska funkcija je usko povezana sa svim funkcijama u poduzeću jer svima trebaju novčana sredstva. Zadaci financijske funkcije su: planiranje potrebnih financijskih sredstava, pribavljanje potrebnih financijskih sredstava, racionalno korištenje financijskih sredstava, usklađivanje odliva i priliva novčanih sredstava i raspodjela ostvarenog financijskog rezultata te analiza i kontrola upotrebe financijskih sredstava. Financijsku  funkciju možemo razvrstati:

 • S područja knjigovodstva: dnevno stanje svih računa novčanih sredstava, potraživanje od kupaca po datumima dospijeća, obveze prema dobavljačima po datumima dospijeća, vrijednosni papiri i knjigovodstveni obračuni kao npr. bilance, račun dobitaka i gubitaka
 • S područja računovodstvenog planiranja: podaci o budućim kretanjima i stanjima novčanih sredstava te računovodstveni predračuni
 • S područja računovodstvenog nadzora: provjera pravilnosti knjigovodstvenih podataka, kontrola upotrebe novčanih sredstava u odnosu na zakonske propise
 • S područja računovodstvene analize: usporedba svih planiranih i knjigovodstvenih podataka uzrokovanih eventualnim odstupanjem te prijedlozi i rješenja

 

Povezanost s upravljačkom funkcijom

Kao neposredni podaci za upravljanje i odlučivanje o rezultatima rada i poslovanja utvrđeni su sljedeći: dobit prema uloženim sredstvima, dobit prema prosječno korištenim sredstvima, vrijednost dionica i iznos dividendi, upotreba kapitala, solventnost, likvidnost, prijedlog plana, izvršenje plana te analize, statistike i kontrole.

 

PRIMJER PODUZEĆA

Uzeti ćemo za primjer jednu tvrtku (d.o.o.) koja se ne bavi direktnom prodajom, već pružanjem usluge prijevoza za druge tvrtke.

U tom poduzeću računovodstvo je vrlo bitna funkcija. Uloga računovodstva je sastavljanje ponuda i predračuna, kao i ostale kalkulacije. Ovakav tip poduzeća zahtijeva puno veće poznavanje svih segmenata tvrtke od strane računovodstvene funkcije.
Zadatak računovodstva je obavljanje svih kalkulacija i svih poslova u vezi financijskog plana, obračun troškova prijevoza, radnika, smještaja radnika, eventualnih troškova koje radnik mora podmiriti na licu mjesta tijekom nekog prijevoza itd.

Efikasnost računovodstva često je vidljiva kod korištenja raznih poticaja EU fondova, primjerice prilikom nabave novijih sustava za praćenje vozila, pisanja izvještaja te podnošenja izvještaja o troškovima tokom vožnje. Tu je vidljivo poznavanje zakona i praćenje izmjena istih.

Računovodstvena funkcija je usko povezana sa svim ostalim poslovnim funkcijama, pogotovo zato što je manje poduzeće u pitanju, pa propust jedne funkcije može stvoriti velike probleme ostalim funkcijama.

Povezanost s nabavom, primjerice, vidljiva je kroz procjenu troškova goriva, planiranje i kalkulacija nekih novih uređaja za praćenje vozača itd.
Povezanost s funkcijom za istraživanje i razvoj: osmišljava načine za rješavanje konstantno prisutnih problema, kao i primjerice proučavanje eventualnih gužvi i radova na cesti i slanjem izvještaja vozaču kako bi to izbjegao.

Funkcija proizvodnje kao takva je u ovom primjeru malo drukčije prikazana, budući da se ne proizvodi gotov proizvod već se radi o pružanju usluge. Proizvodnja bi bila odrađena vožnja, koja se brine da protekne sve uredno, kao i na vrijeme, bez dodatnih i neplaniranih troškova.
Povezanost računovodstva s prodajom je vrlo bitna, jer prodaja osigurava poslove koji kada se obave, donose profit, samim time dolazi i odrađivanje računovodstvenog dijela.

 

ZAKLJUČAK

Slijedom navedenoga, vrlo lako je zaključiti kako je računovodstvena funkcija ako ne najbitnija, tada svakako jedna od bitnih i temeljnih poslovnih funkcija u svakom poduzeću.

Sve poslovno procesne funkcije svakog poduzeća ovise o računovodstvu. Bilo da se radi o rezultatima poslovanja, o mogućim ulaganjima u proizvodnju, o kadrovima, evidenciji imovine, prihoda, rashoda, zaduživanja, ulaganja, dakle gotovo sve odluke donose se temeljem informacija koje dobijemo kroz računovodstvo.

Stoga je već uobičajena praksa svih poduzeća, a poglavito nakon globalnih kriza, da postavljaju najstručnije ljude na rukovodeće pozicije u računovodstvenim odjelima poduzeća.

 

Izvori i literatura:

 1. Skupina autora, 2010. Računovodstvo poduzetnika, VII. izdanje, str 4. http://www.unizd.hr/portals/4/nastavni_mat/2_godina/menadzment/menadzment_12.pdf [pristup 6.7.2019.]
 2. Čičin-Šain, viši pred. Poslovne i procesne funkcije u poduzeću
 3. sc. Mirjana Hladika, 2016. Zastupljenost računovodstvene profesije u menadžerskim strukturama i njezina uloga u ostvarivanju ciljeva poduzeća str.64
 4. hr, Računovodstvo udruga, https://gov.hr/moja-uprava/aktivno-gradjanstvo-i-slobodno-vrijeme/udruge/racunovodstvo-udruga/1566